BUCCOLAM - FASS Vårdpersonal (2023)

Indikationer

Behandling av långvariga, akuta krampanfall hos spädbarn, småbarn, barn och ungdomar (från 3 månader till < 18 år).


BUCCOLAM får endast användas av föräldrar/vårdare till patient som har fått diagnosen epilepsi.


För spädbarn i åldern 3–6 månader ska behandling ske i sjukhusmiljö där övervakning är möjlig och återupplivningsutrustning finns tillgänglig. Se avsnitt Dosering.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen, bensodiazepiner eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Myasthenia gravis

Svår andningsinsufficiens

Sömnapnésyndrom

Svårt nedsatt leverfunktion

Dosering


Standarddoser anges nedan:


Åldersintervall

Dos

Etikettfärg

10år till <18år

10mg

Orange

3 till 6 månader
(sjukhusmiljö)

2,5mg

Gul

>6 månader till <1år

2,5mg

Gul

1 år till <5år

5mg

Blå

5år till <10år

7,5mg

Lila

Vårdaren ska endast administrera en enda dos av midazolam. Om anfallet inte upphör inom tio minuter efter administreringen av midazolam måste vårdaren söka akut medicinsk hjälp och visa upp den tomma sprutan för hälso- och sjukvårdspersonalen som information om vilken dos patienten har fått.


Vid förnyade anfall efter en första behandling skall en andra eller upprepad dos endast ges efter kontakt med medicinsk rådgivning (se avsnitt Farmakokinetik).


Specialpopulationer


Nedsatt njurfunktion


Någon dosjustering behövs inte, men BUCCOLAM ska användas med försiktighet till patienter med kronisk njursvikt eftersom elimineringen av midazolam kan fördröjas och effekterna av läkemedlet förlängas (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Nedsatt leverfunktion


Nedsatt leverfunktion minskar clearance för midazolam, vilket leder till en ökning i den terminala halveringstiden. Av denna anledning kan de kliniska effekterna bli starkare och mer långvariga. Följaktligen rekommenderas en omsorgsfull övervakning av kliniska effekt och vitala tecken efter administrering av midazolam till patienter med nedsatt leverfunktion (se avsnitt Varningar och försiktighet).


BUCCOLAM är kontraindicerat för patienter med svårt nedsatt leverfunktion (se avsnitt Kontraindikationer).


Pediatrisk population


Säkerhet och effekt för midazolam för barn i åldern 0 till 3 månader har inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.


Administreringssätt


BUCCOLAM är avsett för användning i munhålan. Hela mängden lösning sprutas in långsamt i mellanrummet mellan tandköttet och kindens insida. Laryngo-trakeal insprutning ska undvikas för att förhindra oavsiktlig aspiration av lösningen. Om det behövs (för större volymer och/eller yngre patienter) ska cirka hälften av dosen först ges långsamt i ena sidan av munhålan och sedan resterande dos i andra sidan.


Ingående anvisningar om administrering av läkemedlet finns i avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering.


Försiktighetsåtgärder före hantering eller administrering av läkemedlet


Anslut inte någon kanyl, intravenösa slangar eller annan utrustning för parenteral administrering till sprutan för oral användning.


BUCCOLAM är ej avsett för intravenös användning.


Ta av hatten på sprutan för oral användning före användning för att undvika kvävningsrisk.

Varningar och försiktighet

Andningsinsufficiens

Midazolam ska användas med försiktighet till patienter med kronisk andningsinsufficiens eftersom midazolam kan dämpa andningen ytterligare.


Pediatriska patienter i åldern 3 till 6 månader

Med tanke på de högre halterna av metaboliter i förhållande till moderläkemedlet hos yngre barn kan en fördröjd andningsdepression som ett resultat av högre aktiva metabolitkoncentrationer hos patienter i åldersgruppen 3–6 månader inte uteslutas. Därför ska användningen av BUCCOLAM på patienter i åldersgruppen 3–6 månader begränsas till att endast ske under övervakning av vårdpersonal med tillgång till återupplivningsutrustning, möjlighet att övervaka andningsfunktionen och, om nödvändigt, med tillgång till andningsstöd.


Förändrad elimination av midazolam

Midazolam ska användas med försiktighet på patienter med kronisk njursvikt, nedsatt leverfunktion eller nedsatt hjärtfunktion. Midazolam kan ansamlas hos patienter med kronisk njursvikt eller nedsatt leverfunktion medan det kan orsaka försämrad midazolamclearance hos patienter med nedsatt hjärtfunktion.


Samtidig användning med andra bensodiazepiner

Försvagade patienter är mer utsatta för effekterna av bensodiazepiner på det centrala nervsystemet (CNS) och kan därför behöva lägre doser.


Alkohol- eller drogmissbruk i anamnes

Midazolam ska undvikas till patienter med alkohol- eller drogmissbruk i anamnesen.


Amnesi

Midazolam kan framkalla anterograd amnesi.


Hjälpämnen


Natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per oral doseringsspruta, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

Interaktioner

Midazolam metaboliseras av CYP3A4. Hämmare och inducerare av CYP3A4 har potentialen att öka respektive minska plasmakoncentrationerna och därmed effekterna av midazolam, vilket kräver motsvarande dosjusteringar. Farmakokinetiska interaktioner med CYP3A4-hämmare eller -inducerare är mer uttalade för oralt midazolam jämfört med midazolam som ges som munhålelösning eller parenteralt eftersom CYP3A4-enzymer även förkommer i den övre magtarmkanalen. Vid administrering via munhålan påverkas endast systemisk clearance. Efter en enstaka dos av midazolam som munhålelösning är följden för den maximala kliniska effekten på grund av CYP3A4-hämning liten men effekten kan sitta i längre. Följaktligen rekommenderas en omsorgsfull övervakning av de kliniska effekterna på och de vitala tecknen för patienten i samband med användning av midazolam med en CYP3A4-hämmare, även efter en enstaka dos.


Anestetika och narkotiska analgetika


Fentanyl kan reducera clearance av midazolam.


Antiepileptika


Samadministrering med midazolam kan orsaka ökad sedering eller respiratorisk eller kardiovaskulär depression. Midazolam kan interagera med andra läkemedel som metaboliseras i levern, t.ex. fenytoin, vilket förstärker effekten.


Kalciumkanalblockerare


Diltiazem och verapamil har visat sig reducera clearance av midazolam och andra bensodiazepiner och kan förstärka deras verkan.


Magsårsläkande läkemedel


Cimetidin, ranitidin och omeprazol har visat sig reducera clearance av midazolam och andra bensodiazepiner och kan förstärka deras verkan.


Xantiner


Metabolismen av midazolam och andra bensodiazepiner accelereras av xantiner.


Dopaminerga läkemedel


Midazolam kan hämma levodopa.


Muskelavslappnande medel

T.ex. baklofen. Midazolam kan förstärka effekterna av muskelavslappnande medel, med ökade CNS-depressiva effekter.


Nabilon


Samadministrering med midazolam kan orsaka ökad sedering eller respiratorisk och kardiovaskulär depression.


Läkemedel som hämmar CYP3A4


Läkemedelsinteraktioner efter administrering av midazolam som munhålelösning är sannolikt likartade med de som ses efter intravenöst midazolam snarare än efter oral administrering.


Mat


Grapefruktjuice minskar clearance av midazolam och förstärker dess verkan.


Azoler mot svamp


Ketokonazol ökade plasmakoncentrationerna av intravenöst midazolam femfaldigt medan den terminala halveringstiden ökade ungefär trefaldigt.


Vorikonazol ökade exponeringen av intravenöst midazolam trefaldigt medan dess elimineringshalveringstid ökade ungefär trefaldigt.


Flukonazol och itrakonazol ökade båda plasmakoncentrationerna av intravenöst midazolam två till trefaldigt i samband med en 2,4-faldig ökning av den terminala halveringstiden för itrakonazol och en 1,5-faldig ökning för flukonazol.


Posakonazol ökade plasmakoncentrationerna av intravenöst midazolam ungefär tvåfaldigt.


Makrolidantibiotika


Erytromycin resulterade i en ungefär 1,6- till 2-faldig ökning av plasmakoncentrationerna av intravenöst midazolam i samband med en 1,5- till-1,8 faldig ökning av den terminala halveringstiden av midazolam.


Claritromycin ökade plasmakoncentrationerna av intravenöst midazolam upp till 2,5-faldigt i samband med en 1,5- till tvåfaldig ökning av den terminala halveringstiden.


HIV-proteashämmare


Samadministrering med proteashämmare (t.ex. saquinavir och andra HIV-proteashämmare) kan ge upphov till en stor koncentrationsökning av midazolam. Vid samadministrering med ritonavirförstärkt lopinavir ökade plasmakoncentrationerna av intravenöst midazolam 5,4-faldigt, i samband med en likartad ökning av den terminala halveringstiden.


Kalciumkanalblockerare


En enstaka dos av diltiazem ökade plasmakoncentrationerna av intravenöst midazolam med cirka 25 % och den terminala halveringstiden förlängdes med 43 %.


Olika läkemedel


Atorvastatin visade en 1,4-faldig ökning av plasmakoncentrationerna av intravenöst midazolam jämfört med kontrollgruppen.


Läkemedel som inducerar CYP3A4


Rifampicin


7 dagar med 600 mg en gång dagligen minskade plasmakoncentrationerna av intravenöst midazolam med cirka 60 %. Den terminala halveringstiden minskade med cirka 50–60 %.


Örter


Johannesört minskade plasmakoncentrationerna av midazolam med cirka 20 40 %, vilket förknippades med en minskning av den terminala halveringstiden på cirka 15-17 %. Den CYP3A4-inducerande effekten kan variera beroende på det specifika johannesörtextraktet.


Farmakodynamiska interaktioner mellan läkemedel (Drug-Drug Interactions, DDI)


Samadministreringen av midazolam med andra sedativa/hypnotiska läkemedel och CNS-depressorsubstanser, inklusive alkohol, leder sannolikt till ökad sedering och andningsdepression.


I exemplen ingår opiatderivat (som används som smärtstillande, hostdämpande eller substitutionsbehandlingar), antipsykotiska medel, andra bensodiazepiner som används som ångestdämpande medel eller sömnmedel, barbiturater, propofol, ketamin, etomidat; sederande antidepressiva medel, ej aktuella H1-antihistaminer och centralt verkande blodtryckssänkande läkemedel.


Alkohol (inklusive läkemedel som innehåller alkohol) kan markant öka den sedativa effekten av midazolam.Alkoholintag ska undvikas helt vid midazolamadministrering (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Midazolam minskar den minsta alveolära koncentrationen (MAC) av inhalationsanestetika.


Effekten av CYP3A4-hämmare kan vara större hos spädbarn eftersom en del av munhåledosen sannolikt sväljs och absorberas i magtarmkanalen.

Graviditet(Läs mer om graviditet)

Kategori C.

Det finns inga eller begränsad mängd data från användningen av midazolam i gravida kvinnor. Djurstudier visar inte någon teratogen effekt avseende reproduktionstoxicitet, men fostertoxicitet har observerats hos människa liksom för andra bensodiazepiner. Det finns inga data om exponerade graviditeter tillgängliga för graviditetens första två trimestrar.


Administreringen av höga doser midazolam under graviditetens sista trimester eller under förlossningen har rapporterats framkalla biverkningar hos modern eller fostret/barnet (risk för inhalation av vätska och maginnehåll under moderns förlossningsarbete, oregelbunden hjärtfrekvens hos fostret, minskad tonus, dålig sugförmåga, hypotermi och andningsdepression hos det nyfödda barnet).


Midazolam kan användas under graviditet om det är kliniskt nödvändigt. Risken för nyfödda barn ska tas med i beräkningen om midazolam administreras under graviditetens tredje trimester.

Amning(Läs mer om amning)

Grupp IVb.

Midazolam utsöndras i låga kvantiteter (0,6 %) i bröstmjölk. Därför är det eventuellt inte nödvändigt att avbryta amningen efter en enstaka dos av midazolam.

Fertilitet

Djurstudier påvisade ingen nedsatt fertilitet (se avsnitt Prekliniska uppgifter).

Trafik

Midazolam har påtaglig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Sedering, amnesi, nedsatt uppmärksamhet och nedsatt muskelfunktion kan ha en negativ inverkan på förmågan att framföra fordon, cykla eller använda maskiner. Efter att ha fått midazolam ska patienten varnas för att framföra fordon eller använda maskiner tills han/hon har återhämtat sig helt.

Biverkningar

Summering av säkerhetsprofilen


Publicerade kliniska studier visar att midazolam administrerades som munhålelösning till cirka 443 barn med kramper. Andningsdepression inträffar med en frekvens på upp till 5 %. Detta är dock en känd komplikation i samband med krampanfall och även förknippad med midazolamanvändning. En episod av klåda sattes möjligen i samband med buckal användning av midazolam.


Tabell över biverkningar


I nedanstående tabell förtecknas de biverkningar som i kliniska studier och efter marknadsintroduktion har rapporterats förekomma vid administrering av midazolam som munhålelösning till barn.


Biverkningarnas frekvens klassificeras enligt nedan:

Vanliga: ≥ 1/100, < 1/10

Mindre vanliga ≥ 1/1 000, < 1/100

Mycket sällsynta < 1/10 000

Ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data


Inom respektive frekvensområde presenteras biverkningarna efter fallande allvarlighetsgrad:


Klassificering av organsystem

Frekvens: Läkemedelsbiverkning

Psykiska störningar

Mycket sällsynta:

Aggression**, agitation**, ilska**, förvirringstillstånd**, euforisk sinnesstämning**, hallucinationer**, fientlighet**, rörelsestörningar**, våldsamhet**.

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga:

Sedering, sömnighet, nedsatt medvetandenivå, andningsdepression

Mycket sällsynta:

Anterograd amnesi**, ataxi**, yrsel**, huvudvärk**, kramper**, paradoxala reaktioner**.

Hjärtat

Mycket sällsynta:

Bradykardi**, hjärtstillestånd**, hypotension**, vasodilatation**.

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Mycket sällsynta:

Apné**, dyspné**, laryngospasm**, andningsstillestånd**.

Magtarmkanalen

Vanliga:

Illamående och kräkningar

Mycket sällsynta:

Förstoppning**, muntorrhet**.

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga:

Klåda, utslag och urtikaria

Ingen känd frekvens:

Angioödem*

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket sällsynta:

Trötthet**, hicka**.

**Dessa biverkningar har rapporterats förekomma när midazolam injiceras på barn och/eller vuxna, vilket kan vara relevant för administrering som munhålelösning.

*Läkemedelsbiverkningen identifierades efter marknadsintroduktion.


Beskrivning av utvalda biverkningar


En ökad risk för fall och frakturer har noterats bland äldre bensodiazepinanvändare.


Risken för livshotande incidenter är större hos patienter med befintlig andningsinsufficiens eller nedsatt hjärtfunktion, i synnerhet vid administrering av höga doser (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Symtom


En midazolamöverdos kan vara livshotande, om patienten har en befintlig andnings- eller hjärtinsufficiens eller om läkemedlet kombineras med andra CNS-depressorsubstanser (inklusive alkohol).


Överdosering av bensodiazepiner tar sig vanligen uttryck i olika grader av depression i centrala nervsystemet, från dåsighet till koma. I lindriga fall omfattar symtomen dåsighet, förvirring och letargi. I mer allvarliga fall kan symtomen omfatta ataxi, minskad tonus, hypotension, andningsdepression, i sällsynta fall koma och i mycket sällsynta fall dödsfall.


Hantering


Vid hantering av överdosering av läkemedel ska det bäras i åtanke att flera medel kan ha tagits.


Efter en överdos av oral midazolam ska kräkning framkallas (inom en timme) om patienten är vid medvetande eller magsköljning utföras med luftvägarna skyddade om patienten är medvetslös. Om en magtömning inte bedöms vara till nytta ska aktivt kol ges för att hämma absorption. Vid intensivvård ska särskild uppmärksamhet fästas vid de respiratoriska och kardiovaskulära funktionerna.


Flumazenil kan vara användbart som antidot.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism


Midazolam är ett derivat av gruppen imidazobensodiazepiner. Den fria basen är en lipofil substans med låg löslighet i vatten. Det basiska kvävet i position 2 i ringsystemet för imidazobensodiazepin gör det möjligt för midazolam att bilda hydrokloridsalter med syror. Dessa producerar en stabil lösning som lämpar sig för administrering i munhålan.


Farmakodynamiska effekter


Den farmakologiska verkan av midazolam kännetecknas av kort varaktighet på grund av snabb metabol omvandling. Midazolam har en kramplösande effekt. Det har dessutom en sederande och sömngivande effekt med uttalad intensitet, samt en ångestdämpande och muskelavslappnande effekt.


Klinisk effekt och säkerhet


I fyra studier med kontroller i form av rektalt diazepam och en studie med jämförelse med intravenöst diazepam, med totalt 688 barn, observerades att synliga tecken på kramper avtog inom tio minuter hos 65 % till 78 % av barnen som fick midazolam som munhålelösning. I två av studierna observerades dessutom att synliga tecken på kramper avtog inom tio minuter utan att återkomma inom en timme efter administrering hos 56 % till 70 % av barnen. Frekvensen och allvarlighetsgraden i de läkemedelsbiverkningar som har rapporterats för midazolam som munhålelösning i publicerade kliniska tester är likartade de läkemedelsbiverkningar som har rapporterats i jämförelsegruppen som använde rektalt diazepam.


Europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat undantag från kravet att skicka in studieresultat för BUCCOLAM för gruppen av den pediatriska populationen < 3 månader på grundvalen att det specifika läkemedlet inte ger signifikanta behandlingsfördelar jämfört med befintliga behandlingar för dessa pediatriska patienter.

Farmakokinetik

Simulerade farmakokinetiska parametrar för rekommenderad dos för barn i åldrarna 3 månader till under 18 år, baserat på en farmakokinetisk populationsstudie som redovisas i tabellform nedan:


Dos

Ålder

Parameter

Genom­snitt

Standard­avvikelse

2,5mg

3mån. till <1år

AUC0–inf (ng.h/ml)

Cmax(ng/ml)

168

104

98

46

5mg

1år till <5år

AUC0–inf (ng.h/ml)

Cmax(ng/ml)

242

148

116

62

7,5mg

5år till <10 år

AUC0–inf (ng.h/ml)

Cmax(ng/ml)

254

140

136

60

10mg

10år till <18år

AUC0–inf (ng.h/ml)

Cmax(ng/ml)

189

87

96

44

Absorption


Efter administrering som munhålelösning absorberas midazolam snabbt. Maximal plasmakoncentration uppnås inom 30 minuter hos barn. Den absoluta biotillgängligheten för midazolam som munhålelösning är cirka 75 % hos vuxna. Biotillgängligheten för midazolam som munhålelösning har uppskattats till 87 % hos barn med svår malaria och konvulsioner.


Distribution


Midazolam är höggradigt lipofilt och har en omfattande distribution. Steady state-volymen för distribution efter administrering som munhålelösning beräknas till 5,3l/kg.


Cirka 96–98 % av midazolam binds till plasmaproteiner. Den största delen av plasmaproteinbindningen beror på albumin. Det sker en långsam och obetydlig passage av midazolam in i cerebrospinalvätskan. Hos människa har det visat sig att midazolam långsamt passerar placentan och går in i fostercirkulationen. Små mängder midazolam återfinns i bröstmjölk.


Metabolism


Midazolam elimineras nästan helt genom biotransformation. Andelen av dosen

som extraheras av levern har beräknats till 30–60 %. Midazolam hydroxyleras av cytokrom P4503A4-isozymet och den primära urin- och plasmametaboliten är alfa-hydroxy-midazolam. Efter administrering som munhålelösning till barn är AUC-kvoten för alfa-hydroxy-midazolam i förhållande till midazolam 0,46.


En farmakokinetisk populationsstudie visar att metabolitnivåerna är högre hos yngre än äldre pediatriska patienter och är således av större betydelse hos barn än hos vuxna.


Eliminering


Plasmaclearance av midazolam hos barn efter administrering som munhålelösning är 30 ml/kg/min. De initiala och terminala elimineringshalveringstiderna är 27 respektive 204 minuter. Midazolam utsöndras främst via njurarna (60–80 % av den injicerade dosen) och återvinns som glukurokonjugerat alfa-hydroxy-midazolam. Mindre än 1 % av dosen återfinns i urinen som oförändrat läkemedel.


Farmakokinetik i särskilda populationer


Överviktiga


Den genomsnittliga halveringstiden är längre hos överviktiga än hos icke-överviktiga patienter (5,9 mot 2,3 timmar). Detta beror på en ökning på cirka 50 % i distributionsvolymen korrigerad för total kroppsvikt. Clearance är inte signifikant annorlunda hos överviktiga än hos icke-överviktiga patienter.


Nedsatt leverfunktion


Elimineringshalveringstiden hos cirrospatienter kan vara längre och clearance lägre jämfört med tiderna hos friska frivilliga försökspersoner (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Nedsatt njurfunktion


Elimineringshalveringstiden hos patienter med kronisk njursvikt är likartad med tiden hos friska frivilliga försökspersoner.


Elimineringshalveringstiden för midazolam är förlängd upp till sex gånger hos kritiskt sjuka.


Hjärtinsufficiens


Elimineringshalveringstiden är längre hos patienter med kronisk hjärtsvikt jämfört med tiden hos friska frivilliga försökspersoner (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Exponering efter en andra dos under samma krampanfall


Simulerade exponeringsdata visar att den totala AUC-arean ungefär fördubblas när ytterligare en dos administreras 10, 30 eller 60 minuter efter den första dosen. En andra dos efter 10 minuter ger en signifikant ökning av genomsnittligt Cmax på mellan 1,7 och 1,9 gånger. Efter 30 respektive 60 minuter har det redan skett en signifikant eliminering av midazolam och därför är ökningen av genomsnittligt Cmax mindre uttalad: 1,3 till 1,6 respektive 1,2 till 1,5 gånger (se avsnitt Dosering).


Etniskt ursprung


Kliniska prövningar har inkluderat patienter från japanska och icke-japanska grupper, och inga skillnader har identifierats i den farmakokinetiska profilen gällande exponering för BUCCOLAM.


Dosjusteringar är inte motiverade.

Prekliniska uppgifter

I en fertilitetsstudie på råttor där djuren fick upp till tio gånger den kliniska dosen iakttogs inga negativa effekter på fertiliteten.


Det finns inga andra prekliniska data som är relevanta för den förskrivande läkaren utöver de som redan ingår i andra avsnitt i produktresumén.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

BUCCOLAM 2,5 mg munhålelösning


Varje förfylld spruta för oral användning innehåller 2,5 mg midazolam (somhydroklorid) i 0,5 ml lösning.


BUCCOLAM 5 mg munhålelösning


Varje förfylld spruta för oral användning innehåller 5 mg midazolam (somhydroklorid) i 1 ml lösning


BUCCOLAM 7,5 mg munhålelösning


Varje förfylld spruta för oral användning innehåller 7,5 mg midazolam (somhydroklorid) i 1,5 ml lösning


BUCCOLAM 10 mg munhålelösning


Varje förfylld spruta för oral användning innehåller 10 mg midazolam (somhydroklorid) i 2 ml lösning


Förteckning över hjälpämnen: Natriumklorid, vatten för injektioner, saltsyra (för pH-reglering och omvandling av midazolam till hydrokloridsalt), natriumhydroxid (för pH-reglering)

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan

Miljöinformationen för midazolam är framtagen av företaget Panpharma Nordic för Midazolam Panpharma

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av midazolam kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att midazolam är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Midazolam har hög potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification

Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A*(100-R)


PEC = 8.27*10-4 μg/L


Where:

A = 5.51 kg (total sold amount API in Sweden year 2020, data from IQVIA).

R = 0 % removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation)

P = number of inhabitants in Sweden = 10*106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref I)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref I)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

No ecotoxicological study results are available, hence the PNEC (μg/L) could not be estimated.


Environmental Risk Classification (PEC/PNEC ratio)

The PEC/PNEC ratio could not be calculated due to lack of data and

therefore justifies the phrase: "Risk of environmental impact of midazolam cannot be excluded, since no ecotoxicity data are available"


However, according to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessment of medicinal products (EMA/CHMP/SWP/4447/00), use of midazolam is unlikely to represent a risk for the environment, because the predicted environmental concentration (PEC) is below the action limit 0.01 μg/L.


Degradation

No degradation data are available, hence justifies the phrase: "The potential for persistence of midazolam cannot be excluded, due to lack of data"


Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

Log Pow = 4.33 at physiological pH (estimated by unknown method) (Ref II)


Justification for bioaccumulation phrase:

Since log Pow ≥ 4 at pH 7, midazolam has high potential for bioaccumulation.


Excretion (metabolism)

Midazolam is excreted in urine to less than 1% as parent compound. The main metabolite is glucuronidated alpha-hydroxymidazolam. The pharmacological activity of the metabolites is not known. (Ref III)


References

  1. ECHA, European Chemicals Agency, 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment

  2. Hansch C et al. (1995), ChemID+, US National Library of Medicin, National Institutes of Health. https://chem.nlm.nih.gov/chemidplus/

  3. Midazolam Panpharma, Summary of Product Characteristics (2021-04-28)


Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

BUCCOLAM 2,5 mg munhålelösning

18 månader.


BUCCOLAM 5 mg, 7,5 mg, 10 mg munhålelösning

2 år


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvara sprutan för oral användning i det skyddande plastfodralet.

Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.


Särskilda anvisningar för destruktion

Administrering av BUCCOLAM

BUCCOLAM är ej avsett för intravenös användning.


Steg 1
BUCCOLAM - FASS Vårdpersonal (1)

Håll i plastfodralet och ta av hatten. Ta ut sprutan ur plastfodralet.


Steg 2
BUCCOLAM - FASS Vårdpersonal (2)

Ta av den röda hatten från sprutspetsen och kassera den på ett säkert sätt.


Steg 3
BUCCOLAM - FASS Vårdpersonal (3)

Ta ett försiktigt grepp med tummen och pekfingret och dra tillbaka barnets kind. Sätt sprutspetsen i den bakre delen av mellanrummet mellan kindens insida och tandköttet i underkäken.


Steg 4
BUCCOLAM - FASS Vårdpersonal (4)

Tryck sakta in sprutkolven tills det tar stopp.


Hela mängden läkemedel ska långsamt sprutas in i mellanrummet mellan tandköttet och kindens insida (munhålan).


Om det behövs (för större volymer och/eller yngre patienter) ska cirka hälften av dosen först ges långsamt i ena sidan av munhålan och sedan resterande dos i andra sidan.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Munhålelösning.

Klar, färglös lösning.

pH 2,9 till 3,7.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jonah Leffler

Last Updated: 06/24/2023

Views: 5275

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jonah Leffler

Birthday: 1997-10-27

Address: 8987 Kieth Ports, Luettgenland, CT 54657-9808

Phone: +2611128251586

Job: Mining Supervisor

Hobby: Worldbuilding, Electronics, Amateur radio, Skiing, Cycling, Jogging, Taxidermy

Introduction: My name is Jonah Leffler, I am a determined, faithful, outstanding, inexpensive, cheerful, determined, smiling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.