First Helium zawiera długoterminową umowę na dostawę helu z główną globalną firmą zajmującą się gazem przemysłowym - First Helium (OTC:FHELF) (2023)

Zaproszenia do umawiania się na sprzedaż do100 milionów dolarówhelu w ciągu pierwszych 5 lat

TSXV: HELI OTCQX: FHELF FRA: 2MC

CALGARY, AB,24 maja 2023 r/CNW/ -First Helium Inc. („First Helium” lub „Firma”)HELI PIEKŁO 2MC, ma przyjemność ogłosić, że zawarła długoterminową umowę na dostawy helu typu „bierz lub płać” („Umowa”) z głównym globalnym dostawcą gazu przemysłowego („Nabywca”) w celu sprzedaży helu produkowanego ze swojego Nieruchomość Worsleya. Spółka zobowiązała się do sprzedaży Nabywcy 80% (z możliwością sprzedaży do 100%) produkowanego przez siebie wolumenu helu, z zastrzeżeniem maksymalnych ilości miesięcznych i rocznych, zgodnie z określonym cennikiem jednostkowym. W zależności od tempa wzrostu produkcji helu o godzWorsleya, Umowa jest warta do100 milionów dolarówpotencjalnych przychodów First Helium w ciągu pierwszych pięciu lat produkcji.

„Jesteśmy bardzo podekscytowani mogąc ogłosić sfinalizowanie tej umowy na pobór helu gazowego, która pozwoli nam kontynuować kolejne kroki w uruchomieniu naszego odwiertu helu 15-25 i kontynuować nasze plany rozwoju ekspansywnego projektu helu wWorsleya," powiedziałEda Bereźnickiego, prezes i dyrektor generalny First Helium. „Chociaż planowaliśmy poinformować naszych inwestorów o tym kamieniu milowym na początku tego roku, ostateczny „proces transakcji” związany z negocjacjami i zamknięciem transakcji trwał znacznie dłużej, niż pierwotnie przewidywano” – dodał Bereznicki. „Podsumowując, jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku. Nasza umowa sprzedaży oparta na zasadzie „bierz lub płać” i terminowości, w połączeniu z elastycznością sprzedaży do 20% naszej produkcji na potencjalnie bardziej lukratywnych zasadach sprzedaży „spot”, pozwoli nam zmaksymalizować wartość naszych aktywów helowych dla naszych inwestorów” – podsumował Bereźnicki.

Początkowy okres obowiązywania Umowy wynosi 10 lat, w ramach których Spółka przez pierwsze 5 lat będzie otrzymywać ściśle określone ceny za wolumeny helu. Po początkowym 5-letnim okresie Umowa przewiduje okna ponownego ustalenia ceny, które są uruchamiane przez Spółkę lub Nabywcę. Kupujący będzie zobowiązany do odbioru lub zapłaty za wszystkie ilości helu dostarczone lub udostępnione do dostawy przez Spółkę w okresie obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem maksymalnych ilości miesięcznych i rocznych. Zobowiązania kupna i sprzedaży wynikające z Umowy rozpoczną się z dniem rozpoczęciaWorsleyaelektrowni, która ma powstać jeszcze w tym roku. Hel surowy przetworzony zostanie dostarczony Kupującemu na bramę zakładu First Helium'sWorsleyazakładu przetwarzania gazu i będzie zawierać co najmniej 95% objętości helu w procentach objętościowych.

Firma First Helium ukończyła niezbędne badanie projektu inżynierii front-end („FEED”)Worsleyazakładu przetwarzania helu gazowego i będzie teraz pracował nad sfinalizowaniem szczegółów produkcji i przystąpieniem do długiego procesu zakupu sprzętu. Spółka kontynuuje ocenę bieżących zmiennych czasowych projektu i obecnie planuje koniec pierwszego kwartału 2024 r.Worsleyazakład. Początkowe dostawy helu do Nabywcy zostaną zapewnione poprzez wydobycie z odwiertu 15-25 i powiększone w miarę upływu czasu wraz z pomyślnym ukończeniem i przetestowaniem jego poziomego odwiertu 14-23 (przemianowanego na 02/05-27) wraz z innymi pracami poszukiwawczymi i zagospodarowaniem możliwości.

O PIERWSZYM HELU

First Helium, prowadzony przez główny zespół wykonawczy wyższego szczebla z różnorodnymi i rozległymi doświadczeniami w poszukiwaniach i operacjach ropy i gazu, górnictwie, finansach i rynkach kapitałowych, chce być jednym z wiodących niezależnych dostawców helu gazowego wAmeryka północna.

Opierając się na udanym odwiercie helu 15-25 wWorsleyaprojekt, Spółka zidentyfikowała liczne kolejne lokalizacje odwiertów i nabyła rozbudowany system infrastruktury, aby ułatwić przyszłe poszukiwania i wydobycie helu w całejWorsleyabaza lądowa. Przepływy pieniężne z udanych szybów naftowych o godzWorsleyapomoże wesprzeć trwającą strategię eksploracji i rozwoju helu firmy First Helium.

First Helium posiada ponad 60 000 akrów wzdłuż wysoce perspektywicznego trendu WorsleyPółnocna Albertai 276 000 akrów w Southern Alberta Helium Fairway, w pobliżu istniejącej produkcji helu. Oprócz kontynuowania trwających wierceń poszukiwawczo-rozwojowych naWorsleya, Spółka zidentyfikowała szereg celów poszukiwawczych helu o dużym wpływie na perspektywicznych terenach Helium Fairway w Południowej Albercie, aby utworzyć drugi główny obszar rozwoju poszukiwań dla Spółki.

Więcej informacji o Spółce można znaleźć na stroniewww.firsthelium.com.

W IMIENIU ZARZĄDU

Edwarda J. Bereźnickiego
Prezes, CEO i Dyrektor

Ani TSX Venture Exchange, ani jej dostawca usług regulacyjnych (zgodnie z definicją tego terminu w zasadach TSX) nie ponoszą odpowiedzialności za adekwatność lub dokładność tej informacji.

Oświadczenia dotyczące przyszłości i ostrzeżenia

Niniejsza informacja prasowa zawiera pewne oświadczenia lub ujawnienia dotyczące First Helium, które opierają się na oczekiwaniach jej kierownictwa, a także założeniach poczynionych przez First Helium oraz informacjach aktualnie dostępnych dla First Helium, które mogą stanowić stwierdzenia lub informacje dotyczące przyszłości („oświadczenia dotyczące przyszłości” ) zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych. Wszystkie takie oświadczenia i ujawnienia, inne niż fakty historyczne, które odnoszą się do działań, zdarzeń, wyników, rezultatów lub zmian, które First Helium przewiduje lub oczekuje, że mogą lub będą miały miejsce w przyszłości (w całości lub w części), należy rozpatrywać z wyprzedzeniem wyglądające stwierdzenia. W niektórych przypadkach stwierdzenia dotyczące przyszłości można rozpoznać po użyciu słów „oczekiwać”, „będzie” i podobnych wyrażeń. W szczególności, ale bez ograniczania powyższego, niniejszy komunikat prasowy zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości dotyczące harmonogramu i charakteru przyszłych działań w dniach 15-25, 14-23 (przemianowanych na 02/05-27) oraz odprowadzania wody Dobrze; rozwój obiektów; akwizycja sejsmiczna; zawieranie porozumień dotyczących marketingu wyprzedanego; wykorzystania funduszy i strategii Spółki. Stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszej informacji prasowej odzwierciedlają kilka istotnych czynników oraz oczekiwań i założeń First Helium, w tym między innymi: że First Helium będzie nadal prowadzić swoją działalność w sposób zgodny z wcześniejszymi operacjami; ogólna kontynuacja obecnych lub, w stosownych przypadkach, zakładanych warunków branżowych; dostępność źródeł zadłużenia i/lub kapitału własnego w celu sfinansowania wymogów kapitałowych i operacyjnych First Helium w razie potrzeby; oraz pewne założenia dotyczące kosztów.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na szacunkach i opiniach kierownictwa na dzień ich złożenia i są obarczone ryzykiem, niepewnością i założeniami, w tym określonymi w Prospekcie Końcowym z dnia28 czerwca 2021 ri złożony pod profilem Spółki na SEDAR pod adresemwww.sedar.com. Ostrzega się czytelników, że rzeczywiste wyniki mogą znacznie różnić się od wypowiedzi prognozujących zawartych w niniejszym komunikacie prasowym. Ryzyka, które mogą spowodować, że rzeczywiste zdarzenia lub wyniki będą się znacznie różnić od przewidywanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości, obejmują między innymi ryzyka związane z przemysłem naftowym i gazowym; zdolność First Helium do sfinansowania wydatków kapitałowych i operacyjnych niezbędnych do osiągnięcia celów biznesowych; wpływ pandemii COVID-19 na działalność i operacje First Helium; stan rynków finansowych; zwiększone koszty i zagrożenia fizyczne związane ze zmianami klimatycznymi; utraty kluczowych pracowników oraz ryzyka opisane w Prospekcie Końcowym z dn28 czerwca 2021 r. First Helium nie zobowiązuje się do aktualizowania oświadczeń dotyczących przyszłości, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez obowiązujące przepisy dotyczące papierów wartościowych. Inwestorzy nie powinni nadmiernie polegać na stwierdzeniach dotyczących przyszłości.

ŹRÓDŁO First Helium Inc.

First Helium Enters into Long-Term Helium Supply Agreement with Major Global Industrial Gas Company - First Helium (OTC:FHELF) (3)First Helium Enters into Long-Term Helium Supply Agreement with Major Global Industrial Gas Company - First Helium (OTC:FHELF) (4)

First Helium Enters into Long-Term Helium Supply Agreement with Major Global Industrial Gas Company - First Helium (OTC:FHELF) (5)First Helium Enters into Long-Term Helium Supply Agreement with Major Global Industrial Gas Company - First Helium (OTC:FHELF) (6)

Wyświetl oryginalną zawartość, aby pobrać multimedia:http://www.newswire.ca/en/releases/archive/May2023/24/c2140.html

© 2023 Benzinga.pl. Benzinga nie udziela porad inwestycyjnych. Wszelkie prawa zastrzeżone.

FAQs

Is First helium a good buy? ›

The overall consensus recommendation for First Helium is Buy.

What is the first helium stock price forecast? ›

Future price of the stock is predicted at 0.21123281321737$ (58.822% ) after a year according to our prediction system. This means that if you invested $100 now, your current investment may be worth 158.822$ on 2024 July 20, Saturday.

Who is the CEO of First Helium? ›

Ed Bereznicki (P. Eng. MBA) - President & CEO - First Helium Inc.

What is a good helium stock to buy? ›

Helium Stocks
  • OTCMKTS RHCCF ROYAL HELIUM. 243.71M.
  • OTCMKTS ARGYF AVANTI ENERGY. 77.09M.
  • OTCMKTS DMEHF DESERT MOUNTAIN ENERGY. 90.26M.
  • OTCMKTS TTLHF TOTAL HELIUM. 77.39M.
  • TSX.V HEVI HELIUM EVOLUTION. C$ 0.15. 96.03M. C$ 14.400M.
  • OTCMKTS FHELF FIRST HELIUM. 87.06M.
  • OTCMKTS HECOF GLOBAL HELIUM. 47.74M.

What will helium coin be worth? ›

Based on our HNT price predictions, the minimum and maximum price of Helium is expected to be around $3.03 and $4.36, while the average price may be around $3.70 during 2024. It is expected to be a profitable investment by the end of 2024.

Will helium stock go up? ›

Our real-time HNT to USD price update shows the current Helium price as $1.5 USD. Our most recent Helium price forecast indicates that its value will increase by 7.53% and reach $1.603847 by July 23, 2023.

Is it worth mining helium in 2023? ›

Overall, Helium (HNT) mining in 2023 is expected to be a profitable venture for those who are willing to invest in the necessary equipment and have access to an optimal location.

What company buys the most helium? ›

While most think helium is used mainly in party balloons, NASA is the single biggest buyer of helium. Annually, NASA consumes approximately 75 million cubic feet of helium, primarily used in rocket propulsion.

Who buys the most helium in the US? ›

And that's nothing compared to NASA, the single biggest buyer of helium. NASA consumes approximately 75 million cubic feet annually to cool liquid hydrogen and oxygen for rocket fuel.

Why does NASA buy so much helium? ›

NASA uses helium to keep hot gases and ultra-cold liquid fuel separated during lift-off of rockets. Arc welding uses helium to create an inert gas shield.

Who is the #1 producer of helium? ›

The United States is the largest helium producer worldwide. In 2022, the production of helium in the U.S. stood at approximately 75 million cubic meters, taking into account helium extracted from natural gas and helium production from the Cliffside gas field in Texas.

Will helium reach $1 000? ›

Can Helium reach $1000? Yes, it is possible that Helium can reach $1000 but only in a distanced future, after 2030.

Will helium token price go up? ›

Our real-time HNT to USD price update shows the current Helium price as $1.6 USD. Our most recent Helium price forecast indicates that its value will increase by 8.39% and reach $1.566133 by July 14, 2023.

What is the future of helium coin? ›

Meanwhile, PricePrediction made a helium price prediction that saw the crypto rise to $3.09 this year, before potentially hitting $4.53 in 2024 and $6.34 in 2025. In 2026, the site suggested HNT could trade at $9.38, before climbing to $14.04 in 2027 and $20.80 in 2028.

Should I invest in helium HNT? ›

Conclusion. According to HNT price predictions, despite conflicting projections for the HNT price, there is general agreement that the coin's value will rise in the long run. So, it can be considered a good investment if you're looking for long-term profits.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Stevie Stamm

Last Updated: 10/11/2023

Views: 6410

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Stevie Stamm

Birthday: 1996-06-22

Address: Apt. 419 4200 Sipes Estate, East Delmerview, WY 05617

Phone: +342332224300

Job: Future Advertising Analyst

Hobby: Leather crafting, Puzzles, Leather crafting, scrapbook, Urban exploration, Cabaret, Skateboarding

Introduction: My name is Stevie Stamm, I am a colorful, sparkling, splendid, vast, open, hilarious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.